Specialisten in informatiebeveiliging & privacybescherming

Privacyverklaring

Verwerkingsverantwoordelijke
DMC Group, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.dmcgroup.nlinfo@dmcgroup.nl.

Waarom verwerkt DMC Group persoonsgegevens?
Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens verwerkt worden omdat u gebruikmaakt van onze diensten. Ook kan het zo zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat wij deze in het kader van een opdracht hebben verkregen.

De doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken?
We verzamelen persoonsgegevens altijd voor een bepaald doel. Dat doel moet duidelijk zijn en vooraf bekend. Wij verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de volgende activiteiten:

  • Uitvoeren van security en privacy opdrachten
  • Uitvoeren van social engineering opdrachten
  • Uitvoeren van de eigen administratie.

DMC Group verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de beginselen van verwerking (artikel 5) en de grondslagen (art. 6) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt zal DMC Group zorgdragen dat de betrokkene tijdig wordt geïnformeerd over de van toepassing zijnde grondslag en de verwerkte gegevens.

Bewaartermijnen
DMC Group bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. DMC Group hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

  • Klantgegevens; maximaal 2 jaren na uitvoering van de opdracht, tenzij de wet voorschrijft om deze langer te bewaren; contactgegevens kunnen ook langer worden bewaard als de klant heeft aangegeven geïnformeerd te willen blijven worden;
  • Sollicitatiegegevens; maximaal 4 weken dan wel 1 jaar, maar dan met toestemming van de sollicitant en
  • Financieel administratieve gegevens; maximaal 7 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden
DMC Group verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is gezien de eerder benoemde doeleinden. Ook kan DMC Group partijen inschakelen om, in haar opdracht en onder haar verantwoordelijkheid, werkzaamheden voor haar uit te voeren waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

Verwerkersovereenkomst
Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van DMC Group, conform artikel 28 van de AVG, sluit DMC Group een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. DMC Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De betrokkene heeft onder andere het recht om DMC Group te vragen of wij persoons-gegevens van hem/haar hebben verwerkt en om deze vervolgens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Indien de persoonsgegevens met toestemming zijn verwerkt, kan deze toestemming worden ingetrokken. U kunt voornoemde verzoeken sturen naar info@dmcgroup.nl waarna DMC Group op grond van de feiten en de AVG zal beoordelen of uw verzoek zal worden gehonoreerd.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij vooraf uw identiteit moeten vaststellen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Gebruik Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
 
Klacht
Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u dit met ons te bespreken. Wij zijn altijd bereid om uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw vraag en/of klacht uiterst zorgvuldig behandelen.
U hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 
Beveiliging persoonsgegevens
DMC Group neemt de bescherming van (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
DMC Group heeft alle maatregelen getroffen die zij op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient te nemen.
 
Privacyverklaring DMC Group, versie 1.0 / 22.04.2021